X

Witaj na platformie handlowej PEPiNiERA ART ONLINE, gdzie Artyści prowadzą sprzedaż swoich prac z dziedziny malarstwa współczesnego, rysunku, grafiki i fotografii, rzeźby oraz rękodzieła artystycznego.


Aby dalej móc udostępniać i udoskonalać nasze usługi, potrzebujemy na to Twojej zgody. Dbamy o Twoją prywatność a powierzone dane są u nas bezpieczne, zgodę na ich przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili.


Jeżeli klikniesz przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno klikając „x”, to dobrowolnie wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez Administratora serwisu PEPiNiERA Twoich danych osobowych zapisywanych w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii, w celach analitycznych, reklamowych oraz aby dostosować treści serwisu do Twoich preferencji.


Więcej na ten temat oraz o możliwościach zmiany tych ustawień dowiesz się z naszej Polityki Prywatności. Znajdziesz tam też informacje o przysługujących Ci uprawnieniach: prawie dostępu do Twoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii, przenoszenia, wycofania zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego a także prawie wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Nie zgadzam się Przejdź do serwisu

Regulamin Serwisu

REGULAMIN PLATFORMY HANDLOWEJ WWW.PEPINIERA.PL

 

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i określa on ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Annę Harasimiuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Anna Harasimiuk PEPINIERA z siedzibą w Gdańsku, 80-126, ul. Łabędzia 30, NIP: 5842023441, REGON: 192577377, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: galeria@pepiniera.pl, nr tel. +48 796 636 996 za pośrednictwem platformy handlowej prowadzonej pod domeną www.pepiniera.pl (zwanej dalej: „Serwisem Internetowym”).

Korzystanie z usług Serwisu Internetowego warunkowane jest zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkowników oraz respektowaniem przez nich obowiązujących przepisów prawa.

Serwis zapewnia możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

 

§ 1 Definicje

 

1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualne, elektroniczne konto dla Użytkownika, aktywowane przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usług Serwisu Internetowego.

4. Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie sprzedaży Towaru, zamieszczone przez Sprzedawcę i prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu.

5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w tym także działalność nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców.

6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

7. Regulamin Sprzedawcy- obejmuje Umowę współpracy, Umowę powierzenia danych, Regulamin Serwisu Internetowego oraz Politykę Prywatności.

8. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

9. Sprzedawca - oznacza Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, którego Towary prezentowane są za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

10. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, na których Usługodawca prowadzi platformę handlową zwaną Serwisem Internetowym, działające w domenie www.pepiniera.pl.

11. Towar - oznacza rzecz przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

12. Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy, polegającą na bezpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi utworzenia Konta w Serwisie Internetowym w celu prezentacji Towarów, umieszczania Ogłoszeń i zawierania przez Internet umów sprzedaży między zarejestrowanymi Użytkownikami.

13. Usługodawca - oznacza Annę Harasimiuk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Harasimiuk PEPINIERA z siedzibą w Gdańsku (80-126), ul. Łabędzia 30, NIP: 5842023441, REGON: 192577377, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: galeria@pepiniera.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

14. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 

1. Treści prezentowane na stronach Serwisu Internetowego, szczególnie Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego a jedynie są zaproszeniem do składania ofert.

2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

4. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

5. Przeglądanie Serwisu Internetowego oraz podstron z Towarami i profili Sprzedawców jest nieodpłatne i nie wymaga Rejestracji. W celu skorzystania z zaawansowanych funkcji Serwisu, a w szczególności, by dokonywać zakupów Towarów, wymagana jest Rejestracja Użytkownika.

6. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, pornograficznym lub innych, naruszających przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Użytkownik winien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania do Konta Użytkownika, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie na Stronach Serwisu Internetowego przez Użytkowników zakazanych treści (z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym przez Użytkownika, Usługodawcy przysługuje prawo do ich bezzwłocznego usunięcia wraz z Kontem Użytkownika.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach platformy handlowej ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zawartych umów sprzedaży, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiące naruszenia postanowień Regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność sprzedawanych Towarów, za zdolność Sprzedających do sprzedaży oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników na Stronie Internetowej Serwisu.

 

§ 3 Rejestracja

 

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach wysłania informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia woli np. za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług określonych niniejszym Regulaminem, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i Usług udostępnianych w jego ramach.

6. Po zalogowaniu do swojego Konta Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie samodzielnie poprawiać i zmieniać wprowadzone dane. Użytkownik winien dbać o aktualność i poprawność danych i wprowadzania koniecznych zmian bez wezwania.

 

§ 4 Usługi

 

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu następujące Usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Powiadamiaj o nowościach Sprzedawcy;

d) Prowadzenie Konta Użytkownika;

e) Skrzynka poczty;

f) Zamieszczenie opinii;

g) Zaproponuj cenę;

h) Zapytaj o cenę;

i) Dodaj do ulubionych.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Sprzedawców usługę nieodpłatną Zamieszczenie Ogłoszenia.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.

5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola na Koncie Użytkownika albo wysyłając oświadczenie na adres e-mail: galeria@pepiniera.pl.

6. Usługa Powiadamiaj o nowościach Sprzedawcy polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych Ogłoszeniach zamieszczonych na Stronie Internetowej Serwisu przez Sprzedawcę wybranego przez Użytkownika. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik wybiera odpowiednie polecenie dostępne przy profilu danego Sprzedawcy na Stronie Internetowej Serwisu. Rezygnacja z usługi Powiadamiaj o nowościach Sprzedawcy możliwa jest w każdej chwili i polega na wybraniu odpowiedniego polecenia dostępnego na Koncie Użytkownika.

7. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.

8. Użytkownik który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 dni kalendarzowych.

9. Usługa Skrzynka poczty polega na wysłaniu za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu wiadomości elektronicznej do innego Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do wskazanego Użytkownika poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Wiadomości elektroniczne są udostępnione odbiorcom w ramach Serwisu Internetowego na ich Kontach Użytkowników i nie są przesyłane na ich adresy elektroniczne. Rezygnacja z usługi Skrzynka poczty możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.

10. Usługa Zamieszczenie opinii polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących realizacji Umów sprzedaży, o których mowa w §5, Towarów oraz Sprzedawców. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia i przesyła dedykowany formularz udostępniony przez Usługodawcę na Koncie Użytkownika i publikuje komentarz na Stronie Internetowej Serwisu przy profilu Sprzedawcy, wybierając odpowiednie polecenie dostępne w formularzu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii wystawionej przez Użytkownika. Rezygnacja z usługi Zamieszczenie opinii dostępna jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.

11. Usługa Zamieszczenie Ogłoszenia polega na umożliwieniu Sprzedawcy zamieszczenia Ogłoszenia i utrzymywania go na Stronie Internetowej Serwisu. W trakcie trwania usługi Sprzedawca ma możliwość edytowania Ogłoszenia. W celu skorzystania z usługi Sprzedawca wypełnia formularz udostępniony na Koncie Użytkownika Sprzedawcy i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Każdorazowe zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Usługodawcy po weryfikacji jego treści.

12. Rezygnacja z usług Zamieszczenie Ogłoszenia możliwa jest w każdej chwili i polega na rozwiązaniu umowy świadczenia usługi zgodnie z §12.

13. Usługa Zaproponuj cenę polega na przesyłaniu przez Użytkownika za pośrednictwem Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej propozycję ceny za dany Towar, zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu przez Sprzedawcę. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik wybiera odpowiednie polecenie dostępne na karcie wybranego Towaru na Stronie Internetowej Serwisu. Rezygnacja z usługi Zaproponuj cenę dostępna jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.

14. Usługa Zapytaj o cenę polega na przesyłaniu przez Użytkownika za pośrednictwem Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej zapytanie o cenę za dany Towar, zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu przez Sprzedawcę jeśli cena nie jest opublikowana na Stronie Serwisu. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wybiera odpowiednie polecenie dostępne na karcie wybranego Towaru na Stronie Internetowej Serwisu. Rezygnacja z usługi Zapytaj o cenę dostępna jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.

15. Usługa Dodaj do ulubionych polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji zapamiętywania wybranych Towarów, dostępnych na Koncie Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wybiera odpowiednie polecenie udostępnione przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Rezygnacja z usługi Dodaj do ulubionych możliwa jest w każdej chwili i polega na wybraniu odpowiedniego polecenia dostępnego w Koncie Użytkownika.

16. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług oraz usunięcia Konta po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres ostatnich dwunastu miesięcy kalendarzowych bądź działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług lub usunięcia Konta drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 5 Zasady zawierania umów sprzedaży

 

1. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom zawieranie ze Sprzedawcami umów sprzedaży, których przedmiotem są Towary prezentowane w Ogłoszeniach na Stronach Internetowych Serwisu.

2. Usługodawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Sprzedawcami, przedmiotem których są Towary. Usługodawca zapewnia jedynie techniczną możliwość prezentacji Towarów na Stronie Internetowej Serwisu oraz pośredniczy pomiędzy Użytkownikami a Sprzedawcami w zakresie płatności, zgodnie z §5 ust. 6. Nie dotyczy to przypadku, gdy Usługodawca sam będzie występować w charakterze Sprzedawcy prowadzącego sprzedaż Towarów za pośrednictwem Serwisu Internetowego. W takim przypadku będą miały zastosowanie postanowienia odrębnego Regulaminu, zamieszczonego przy profilu Sprzedawcy Galeria Pepiniera.

3. Użytkownik ma możliwość złożenia zapytania o Towar poprzez formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu na karcie każdego Towaru, wskazując w formularzu wybraną formę płatności oraz formę dostawy Towaru. Po otrzymaniu zapytania Sprzedawca ma możliwość przesłania Użytkownikowi oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzednim przesyłana jest za pośrednictwem Usługodawcy w formie wiadomości elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w formularzu.

4. Użytkownik może przyjąć ofertę Sprzedawcy klikając w link znajdujący się w wiadomości elektronicznej, o której mowa w §5 ust. 3. Następnie Użytkownik jest przekierowany na Stronę Internetową Serwisu zawierającą potwierdzenie przyjęcia oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Dodatkowo wysyłana jest wiadomość elektroniczna na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu, potwierdzająca przyjęcie przez Użytkownika oferty Sprzedawcy.

5. Użytkownik może wybrać formę płatności za zamówione Towary spośród form przedstawionych poniżej:

a) przelew bankowy na rzecz Sprzedawcy, na rachunek bankowy Usługodawcy;

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu na rzecz Sprzedawcy, na rachunek bankowy Usługodawcy.

6. Wszystkie formy płatności określone w §5 ust. 5. a) i b) są realizowane za pośrednictwem Usługodawcy.

 

§ 6 Zasady sprzedaży Towarów

 

1. Użytkownik będący Przedsiębiorcą w celu uzyskania statusu Sprzedawcy wypełnia i przesyła do Usługodawcy formularz zgłoszeniowy zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, poprzez wybranie odpowiedniego polecenia w formularzu. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Usługodawca dokonuje subiektywnej oceny zgłoszenia Użytkownika i w terminie do 60 dni informuje Użytkownika o przyjęciu, bądź odrzuceniu zgłoszenia. W przypadku przyjęcia zgłoszenia Użytkownika Usługodawca przesyła Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym Regulamin Sprzedawcy. Przez Regulamin Sprzedawcy rozumie się Umowę współpracy, Umowę powierzenia danych, Regulamin Serwisu Internetowego oraz Politykę Prywatności.

2. W celu korzystania z Usług Serwisu w charakterze Sprzedawcy konieczna jest akceptacja Regulaminu Sprzedawcy. Usługodawca utrwala postanowienia Regulaminu Sprzedawcy, na którego postanowienia Użytkownik wyraził zgodę i po zakończeniu procesu rejestracji przesyła je Użytkownikowi, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o korzystanie z Usług w charakterze Sprzedawcy. Zaleca się zapisanie tej wiadomości e-mail na trwałym nośniku lub jej wydrukowanie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta Użytkownika o charakterze Sprzedawcy bez podania przyczyny dla realizacji złożonych strategii biznesowych i utrzymania świadczonych usług na najwyższym poziomie.

4. Sprzedawca wyraża zgodę się na wykorzystanie własnego wizerunku (fotografii) przez Usługodawcę, w zakresie opublikowania go na Stronie Internetowej Serwisu w celach promowania jego działalności artystycznej i Towarów.

5. Sprzedawca jest zobowiązany udostępnić dla Użytkowników własny, zgodny z przepisami prawa regulamin. Sprzedawca ma możliwość zamieszczenia regulaminu na swoim Koncie Użytkownika, który następnie wyświetlany jest każdorazowo w Ogłoszeniu na karcie Towaru w zakładce Sprzedawca i Regulamin.

6. Sprzedawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Usługodawcy od każdej zawartej na zasadach określonych w §5 Umowy sprzedaży Towaru, prowizję w wysokości ustalonej z Usługodawcą każdorazowo w odniesieniu do danego Towaru, nie przekraczającej jednak 30 % jego ceny sprzedaży.

7. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie przez Usługodawcę prowizji, o której mowa w §6 ust. 6 z kwoty stanowiącej wartość Umowy sprzedaży Towaru zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, zgodnie z §5 ust. 6.

8. Usługodawca udostępnia Sprzedawcy na Koncie Użytkownika fakturę obejmującą prowizję, o której mowa w §6 ust. 6 za każdą zrealizowaną za pośrednictwem Usługodawcy transakcję. Faktura udostępniania jest w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Sprzedawca powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

 

§ 7 Reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy galeria@pepiniera.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca w możliwie najkrótszym terminie lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, http://ihgd.pl

 

§ 8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu lub w innej formie i przesłać na adres elektroniczny Usługodawcy galeria@pepiniera.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

 

§ 9 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści.

 

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Użytkownik oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

3. Użytkownik nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym w tym odnośników i adresów do innych stron internetowych.

4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

5. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

6. Użytkownik udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym treści, w szczególności publikację zdjęć i treści na Stronie Internetowej Serwisu oraz na następujących stronach internetowych Usługodawcy:

https://www.instagram.com/pepiniera.pl

https://blog.pepiniera.pl

https://www.facebook.com/PepinieraArtGallery

https://web.facebook.com/pepiniera

https://twitter.com/pepinieraart

https://www.pinterest.com/pepiniera

https://www.plus.google.com/+PepinieraPl

https://youtube.com/user/PepinieraArtGallery

7. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w §9 ust. 7 lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

§ 10 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 11 Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca Anna Harasimiuk PEPINIERA z siedzibą w Gdańsku, 80-126, ul. Łabędzia 30, NIP: 5842023441, REGON: 192577377, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: galeria@pepiniera.pl, nr tel. +48 796 636 996.

2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych Usług.

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usług. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.pepiniera.pl/zasady-ochrony-danych-osobowych,d7.html i są integralną częścią Regulaminu.

4. W przypadku gdy w ramach świadczenia Usługi ma miejsce powierzenie przetwarzania danych osobowych, będzie się ono odbywać w oparciu o Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych „RODO”.

5. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

6. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, a w szczególności zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu i uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa.

 

§ 12 Rozwiązanie umowy

 

1. Zarówno Użytkownik jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 

§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usług następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

4. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

6. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Użytkowników korzystających już z Usługi, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia odnośnie zmiany Regulaminu bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

Wersja Regulaminu i Polityki prywatności do pobrania i wydrukowania TUTAJ