X

Witaj na platformie handlowej PEPiNiERA ART ONLINE, gdzie Artyści prowadzą sprzedaż swoich prac z dziedziny malarstwa współczesnego, rysunku, grafiki i fotografii, rzeźby oraz rękodzieła artystycznego.


Aby dalej móc udostępniać i udoskonalać nasze usługi, potrzebujemy na to Twojej zgody. Dbamy o Twoją prywatność a powierzone dane są u nas bezpieczne, zgodę na ich przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili.


Jeżeli klikniesz przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno klikając „x”, to dobrowolnie wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez Administratora serwisu PEPiNiERA Twoich danych osobowych zapisywanych w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii, w celach analitycznych, reklamowych oraz aby dostosować treści serwisu do Twoich preferencji.


Więcej na ten temat oraz o możliwościach zmiany tych ustawień dowiesz się z naszej Polityki Prywatności. Znajdziesz tam też informacje o przysługujących Ci uprawnieniach: prawie dostępu do Twoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii, przenoszenia, wycofania zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego a także prawie wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Nie zgadzam się Przejdź do serwisu

Umowa powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Gdańsku, dnia ... pomiędzy Stronami:

Anna Harasimiuk PEPINIERA z siedzibą w Gdańsku, 80-126, ul. Łabędzia 30, NIP: 5842023441, REGON: 192577377, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: galeria@pepiniera.pl zwaną w treści umowy Administratorem,

a

Użytkownikiem, będącym Użytkownikiem o charakterze Sprzedawcy w rozumieniu Regulaminu o świadczeniu usług drogą elektroniczną platformy handlowej prowadzonej pod domeną www.pepiniera.pl, zwanym dalej Procesorem.

 

§1 Przedmiot umowy

 1. W związku z zawarciem przez Strony Umowy na podstawie Regulaminu o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez platformę handlową prowadzoną pod domeną www.pepiniera.pl oraz Umowy współpracy w zakresie usług świadczonych przez Administratora Strony zawierają niniejszą Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

 2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawiera niniejszą umowę w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą.

 3. Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane, w stosunku do których to danych Administrator pełni rolę administratora danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy w ramach korzystania z Usług platformy handlowej działającej w domenie www.pepiniera.pl oraz w granicach obowiązujących przepisami prawa.

 

§2. Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych

 1. Celem przetwarzania przez Procesora powierzonych przez Administratora danych osobowych jest:

  - możliwość zawierania i realizacji Umów sprzedaży w Użytkownikami Serwisu Internetowego www.pepiniera.pl;

  - dostawa Towarów;

  - kontaktowanie się z Użytkownikami w celu realizacji zawartej Umowy sprzedaży

  - przechowywanie danych osobowych w celach podatkowych i rachunkowych

 2. Administrator powierzył do przetwarzania Procesorowi dane osobowe nabywcy Towaru (imię i nazwisko lub nazwa, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu, numer telefonu, opcjonalnie nr NIP) ze zbioru danych dotyczących dokonanych transakcji za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 3. Powierzone dane osobowe dotyczą osób, które zawarły Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 4. Procesor zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych danych osobowych w innych celach.

 5. Administrator oświadcza, iż powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje z wyłączeniem danych wskazanych w art. 27 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§3. Prawa i obowiązki stron

 1. Strony umowy zobowiązują się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i oświadczają, że spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.).

 2. Procesor zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych na poziomie wysokim, w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Procesor może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Administratora danych osobowych innym podmiotom, na co Administrator niniejszym wyraża zgodę. Dalsze powierzenie przetwarzania danych następuje w celu zapewnienia realizacji Umowy sprzedaży, dostarczania Towarów oraz w celach podatkowo – rachunkowych.

 4. Procesor zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców w.w. usług, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług a w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

 5. Procesor niezwłocznie informuje Administratora o naruszeniu poufności, integralności lub dostępności przekazanych przez Administratora danych lub o stwierdzonym zagrożeniu dla tych danych. W zgłoszeniu podaje się jakie dane zostały naruszone, kogo dotyczy naruszenie, ilu danych dotyczy naruszenie.

 6. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych na rzecz Administratora a w szczególności w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy lub Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez platformę handlową prowadzoną pod domeną www.pepiniera.pl oraz Umowy współpracy usuwa powierzone dane i ich kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 

§4. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

 1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania jej przez Procesora i Administratora. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas niezbędny do świadczenia usług określonych w § 2 pkt 1 niniejszej umowy.

 2. Umowa rozwiązuje się z chwilą, gdy Strony rozwiążą Umowę zawartą na podstawie Regulaminu o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez platformę handlową prowadzoną pod domeną www.pepiniera.pl oraz Umowę współpracy w zakresie usług świadczonych przez Administratora.

 

§5. Odpowiedzialność Stron

 1. Administrator nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie Procesora.

 2. Procesor odpowiada za zgodność z prawem przetwarzania powierzonych mu danych, integralność danych, bezpieczeństwo i poufność danych. W tym celu Procesor wdraża adekwatne środki bezpieczeństwa.

 

§6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy, o której mowa w § 1 pkt. 2 Umowy, Regulamin świadczenia usług przez Administratora udostępniony na stronie www.pepiniera.pl oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia i porozumienia Stron w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych uregulowane w Umowie.

 3. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów w związku z wykonaniem niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron